Sådan sikrer du din have mod skybrud – på en dekorativ måde

I Gladsaxe arbejder kommune og boligejere sammen om skybrudssikring. Vi har besøgt deres 5 demonstrationshaver, hvor haveejere kan opleve forskellige regnvandsløsninger. 

Smarte regnvandsløsninger

Store mængder regnvand kan give problemer, men der er heldigvis mange smarte løsninger til haven, så du kan slippe af med vandet på en god måde.

Vi har besøgt de 5 demonstrationshaver, som Gladsaxe Kommune har udarbejdet i samarbejde med boligejere, og du kan her se de forskellige løsninger fra haven.

Idéen med forsøgshaverne er at vise, hvordan villaejere kan håndtere regnvand på egen grund. Sådan kan de bane vej for flere frivillige løsninger.

Haverne ligger i et 21 hektar stort område med 300 husstande, hvor kommune og vandforsyningsselskab frem mod 2018 vil afkoble regnvand fra vejene og nedsive og fordampe det i grønne løsninger i haver og langs veje.

Borgerne i Gladsaxe Kommune får refunderet godt 23.000 kr. fra forsyningsselskabet Nordvand, hvis de selv tager sig af regnvandet.

Læs også: Værd at vide om faskiner

Fire flotte løsninger med vand

Vi har her samlet fire smarte løsninger fra forsøgshaverne, som samtidigt fungerer som et dekorativt element i haven.

Regnbed

Regnbede ligner almindelige bede, men med den forskel, at de er formet som en skål, der kan tilbageholde og nedsive regnvandet.

De er et rekreativt element i haven, som også kan tiltrække mere dyreliv. Du har mulighed for at plante både stauder, græsser, buske og træer, som trives i tør jord, men som også skal kunne tåle at blive oversvømmet af og til.

Etablering af regnbedet

Regnbedet graves ud, så det er en dyb “skål”, der kan tilbageholde en del regnvand, indtil jorden kan nedsive det. Jordbunden i regnbedet kan med fordel blandes op med singels, sten eller grus for at øge nedsivningen.

Regnbedet skal dimensioneres efter, hvor stort et areal, der leder vand til bedet – og efter jordens nedsivningspotentiale

På lerede jorde skal anlægget være større end på eksempelvis sandjord. Hvis regnbedet ikke er tilstrækkeligt til at nedsive vandet fra taget, kan der etableres en faskine i bunden af bedet, det øger kapaciteten. Desuden kan regnbedet med den underliggende faskine tilsluttes kloakken ved overløb.

De vejledende afstandskrav: 5 meter til huse med beboelse, 2 meter til andre bygninger. Kan evt. lempes, hvis terrænet falder kraftigt bort fra huset, eller hvis der laves sikring af fundamentet på huset, så vand ikke kan trænge ind.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af bedet er ligesom et almindeligt bed, som skal luges nogle gange om året. Derudover skal du sørge for, at jorden er porøs, og at den ikke bliver betrådt, da den ellers vil miste en del af sin porøsitet.

Eksempler på planter til et regnbed: Kattehale, løvefod, hjortetrøst, akeleje, skovjordbær, mjødurt, sødgræs, mosebunke, amerikansk blåbær, hortensia, rododendron og solbær er blot et lille udpluk.

Læs også: Hortensia – busken, der skifter farve

Lavning

En af de helt simple løsninger, du kan lave, er at lede regnvandet til dit græsareal – dog skal du sørge for, at det ikke løber mod skel eller bygninger ved kraftigere regn.

Det er muligt at lave græslavninger, som ikke træder særlig meget frem, men som passer ind i din eksisterende have. Du kan også lave dem særligt dybe og bruge dem til bålsted, terrasse, tørreplads eller legehus.

Etablering af lavningen

Hvis du har en naturlig lavning i dit græsareal (uden at der er alt for fugtigt), kan du med fordel lede regnvandet derhen og sørge for at regulere terrænet, så vandet ikke løber videre.

Du kan også grave ud til en lavning i græsplænen, enten skålformet, som en lille grøft eller en stor flade, der sænkes. Du kan med fordel blande sand, grus eller singels i jorden for at øge nedsivningen i dit nedsivningsområde.

Vedligeholdelse

Græsarealet skal vedligeholdes på samme måde som en almindelig græsplæne. Dog er det vigtigt, at jorden ikke bliver trykket sammen af tunge maskiner eller andet, da den så vil miste sin nedsivningsevne.

Bassin

Et bassin forstår man oftest som en lavning med fast vandspejl, men det kan også være et tørt magasin, som bliver oversvømmet, når det regner kraftigt

Vådbassiner

Et vådbassin fungerer ligesom en sø med en membran i bunden, der sørger for et fast vandspejl. Membranen kan du vælge at stoppe 20-30 cm fra overfladen, så der herefter vil ske en nedsivning i jorden omkring søen.

Dermed har søen ekstra volumen over vandoverfladen, hvor regnvandet kan ledes til og langsomt nedsives i kanten.

Tørbassiner

Et tørbassin har en stor kapacitet til at opbevare regnvandet, når det regner kraftigt. Du skal sørge for at etablere et overløb fra bassinet til en faskine eller et regnbed.

Bassinet bliver altså et forsinkelseselement, hvor vandet opbevares, indtil faskinen eller regnbedet har plads til vandet. Bassinet fungerer kun i samspil med andre regnvandsløsninger.

Eksempler på planter til kanten af et vådbassin: Gul iris, engkabbeleje, rød hestehov, kattehale, engforglemmigej, engnellikerod, sødgræs, dunhammer, kæruld, el og pil.

Vandrender

Når du etablerer regnvandsløsninger, bør du også overveje, hvordan du får transporteret regnvandet fx fra tagrenden og hen til stedet, hvor det skal nedsives.

Det kan nemt – og dekorativt – foregå i render på overfladen. Der er mange forskellige måder at transportere regnvandet på – både med nedsivning undervejs eller med helt fast bund.

Etablering af vandrender

Du kan enten lave græsrender, som blot er en lavning i græsset, der leder vandet til for eksempel et regnbed, eller du kan støbe små kanaler eller simple render.

Du kan lægge sten eller andre forhindringer i renden for at sinke vandets vej og for at øge fordampningen. Du skal være opmærksom på, at der de første 5 meter fra bygningerne skal være fast underlag i renderne for, at der ikke sker nedsivning.

Vil du lave grønne render, kan du lægge en membran et stykke under jordoverfladen.

Vedligeholdelse

Du skal sørge for, at belægningerne eller tagrenderne, som leder vand til renderne, bliver renset for at undgå, at renderne tilstoppes.

Mest læste artikler