Få styr på regnvandet på din grund med en faskine

Du kan selv gøre meget for at minimere skaderne ved heftige regnskyl. Du kan for eksempel få en fagmænd til at installere en faskine omkring din grund. Du kan også selv bygge en faskine. Se her, hvordan du gør.  

Hvad er en faskine?

En faskine er et nedsivningsanlæg for regnvand. Der er både hos private husejere og fra kommunal side i de senere år kommet en stigende opmærksomhed på vigtigheden af at beskytte ejendomme og bebyggelser med en gennemtænkt strategi for regnvandet. Flere store skybrud med efterfølgende udbredte vandskader har medvirket hertil. Samtidig har der også bredt sig en accept af, at klimaændringer er uafvendelige, og at vi derfor må indstille os på mere vand fra oven.

Ingen ny opfindelse

Faskiner har altid været i bevidstheden hos ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører. Det er for eksempel almindelig børnelærdom i disse fag, at et stort tagareal naturligt vil resultere i, at store mængder regnvand via tag, tagrender og andre afledningsmanøvrer ender ved bygningernes fundament. Her har kloakeringen og præpareringen af grunden omkring bygningerne med faskiner altid været en naturlig måde at lede regnvandet væk på.

Gør-det-selv faskine

Konstruktion og nedgravning af en faskine foretages som regel af en autoriseret kloakmester. En faskine kan dog faktisk sagtens laves som et gør-det-selv arbejde. Sørg dog altid for at kontakte en autoriseret kloakmester, når du skal koble systemet til det eksisterende kloaksystem.

Hvis du selv vil anlægge din faskine, så har du her en grundig gennemgang af forløbet i konstruktionen og en gennemgang af nogle af de forholdsregler, du må tage – heriblandt:

 • Undersøg højden af grundvandsspejlet
 • Find en egnet jordbund til faskinen (sandjord er bedst)
 • Lad udgravningen falde svagt
 • Placér faskinen i en frostfri dybde
 • Kun regnvand og ikke anden spildevand må ende i faskinen
 • Indhent de nødvendige tilladelser

Faskine i plastik

Den klassiske faskine består af et stort hul, hvori der er fyldt sten. Regnvandet opsamles i hullet og siver ud i den omgivende jord. Da stenene optager meget af pladsen, er det mere effektivt at grave en moderne plastikkasette ned i hullet. Den kan optage væsentligt mere vand, og gravearbejdet bliver dermed meget lettere.

Prøvegravning til faskinen

Det brugbare rumfang i faskinen er den del, der er over grundvandsspejlet. Derfor er det vigtigt at foretage en prøvegravning. Støder du på grundvand, skal faskinen enten flyttes til et mere egnet sted, eller – om muligt – gøres bredere eller længere og mindre dyb.

Sandjord er bedst

Det er bedst at finde et område, hvor der er sandjord. Men erfaringen viser, at faskinen også kommer til at virke i lerjord, her skal du blot have lidt tålmodighed. I løbet af et års tid vil vandet lave små kanaler i leret, og så vil faskinen komme til at virke efter hensigten. Ved dårlige jordbundsforhold kan kommunen give tilladelse til, at faskiner udføres med et nødoverløb til kloaksystemet.

Grav en sandfangsbrønd

Nedgrav en sandfangsbrønd med en diameter på gerne 315 mm (evt. 200 mm) umiddelbart neden for nedløbsrøret. Brønden opfanger sand, blade og andet snavs, så det ikke tilstopper faskinen. Afløbet fra sandfangsbrønden skal ligge ca. 75 cm under jordoverfladen.

Udgravningen til faskinen skal falde svagt

Lav en smal udgravning, der falder svagt – 1-1,5 cm pr. meter – fra sandfangsbrøndens udløb til det sted, hvor faskinen skal ligge. I udgravningen lægges et godkendt rør (VA-godkendt, Nordic Polymark fx) med en diameter på 110 mm.

Faskine i frostfri dybde

Plastikkasetterne graves ned i 90 cm dybde, så de ligger så dybt som muligt – frostfri dybde – men over grundvandspejlet. Da bunden af faskinen hurtigt vil blive stoppet, vil udsivningen ske fra siderne. Derfor skal faskinen være lang og smal.

Sådan beregner du, hvilken faskine du skal bruge

Det er vigtigt at beregne sig nøjagtigt frem til den rette størrelse på faskinen. Her er hustagets størrelse og jordens karakter de vigtigste parametre. Tommelfingerreglen siger, at der skal én kubikmeter faskine til 30 kvadratmeter tag, men dette afhænger af jordbundsforholdene. Hvis det er lerjord, skal faskinen være større end, hvis den anbringes i sand.

Pak faskinen ind i fiberdug hele vejen rundt, så den ikke bliver tilstoppet med jord, der kommer ind udefra. Slut med at dække den med 30-40 cm jord.

Lad tagvandet løbe ud over græsset

Hvis terrænet skråner væk fra huset, kan du lade tagvandet løbe direkte ud over græsplænen – eller det kan gøre gavn i et bed. Det kræver, at vandet ledes 1,5 til 2 meter ud fra huset i en tæt rende. Den kan du lave ved at grave ca. 40 cm ned og fylde op med stabilgrus. Herpå lægger du fliser, strandsten i jordfugtig beton – eller andet smukt naturmateriale.

… eller risle ned over sten

Du kan også lave renden af betonsten og fylde den op med løse sten, så vandet risler hen over stenene. Og har du børn, kan du indbygge en forsinkelse, så der står fx ti cm vand i renden efter regn; så kan der sejle skibe. (Hvis du har kælder, er det en god idé at lede vandet længere bort fra huset end to meter.) Denne løsning kræver ikke tilladelse fra kommunen.

Grønne tage opsamler meget vand

Tage opsamler rigtig meget vand, som ofte ender i kloakken. Et tag kan opbygges, så det afsluttes med et vækstlag, hvor der gror græs og planter. Her vil størstedelen af regnvandet blive optaget og fordampe. Det mindsker belastningen på faskinen. Et grønt tag kræver, at taget er konstrueret til at bære et jordlag.

Stenbelægninger har stor betydning

Valget af belægning i indkørsel og på terrassen har stor betydning for, hvor meget vand, der ledes til kloakken. Regnvandet kan ikke nedsives gennem fliser og anden tæt belægning. Vælger du grus, skærver, græsarmerede sten eller anden belægning, hvor regnvandet kan sive igennem, begrænser du afledningen til offentlig kloak, hvilket også nedbringer trykket på faskinen.

Læs også: Regnvandstønde – sådan genbruger du regnvandet

Led vandet væk fra fliserne

Regnvandet fra flisebelægningen kan sagtens ledes ud i et bed eller ud over græsplænen. Eller du kan omkranse terrassen med et smukt område med strandsten, der virker som et nedsivningsareal, hvor regnvandet kan opsamles og sive ned i jorden.

Læs også: Sådan genbruger du regnvand med en regnvandstønde

Sådan gør du

Grav en ca. 30 – 50 cm rende – helst ned i frostfri dybde. Læg fiberdug i renden, og fyld den op med en stenblanding, hvor stenene er på 32 – 62 mm. Fyld op til ca.10 cm under niveau. Læg fiberdug over, og afslut med nogle smukke sten, du gerne vil se på.

Regler for faskiner

 • Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen til at kunne nedsive tagvand.
 • Afledning af vandet skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.
 • Dimensionering, placering og udførelse af den nye faskine skal som mål sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
 • Afstande til vandindvindingsanlæg skal være mindst 25 meter.
 • Afstanden til beboelse (dog uden kælder) skal være mindst 2 meter. Til beboelse med kælder mindst 5 meter (kan evt. nedsættes men kun under bestemte forudsætninger).
 • Afstanden fra faskine til skel skal være mindst 2 meter.

Her skal du have fat i en kloakmester

Du skal have en autoriseret kloakmester på opgaven, når systemet skal kobles til det eksisterende kloaksystem. Hvis du har kælder, bør du overveje at placere faskinen længere væk fra huset, end afstandskravene forlanger.

Det må du selv lave ved en faskine

Du må selv udføre det mest arbejde med faskiner og tilhørende ledninger og brønde. Når faskinen skal kobles til det eksisterende anlæg, skal der dog en autoriseret kloakmester indover til at godkende anlægget.

Eller brug en fagmand til arbejdet

Der kan spares penge ved selv at anlægge en faskine. Det kan dog være kostbart, hvis der er en fejl i konstruktionen, for forsikringen dækker som udgangspunkt ikke den skade, som en fejlkonstrueret faskine har forårsaget, hvis den er anlagt uden fagkyndig assistance og godkendelse.

Det er også en tredje mulighed: nemlig at anlægge faskinen som et “joint venture”, hvor du selv bistår med en del af det manuelle arbejde, og kloakmesteren på sin side sørger for, at alt bliver korrekt udregnet og udført efter foreskrifterne.

Brug en autoriseret kloakmester, når faskine-systemet skal kobles til kloaksystemet. Foto: Expo-net.

Mest læste artikler