Sådan laver du en radonmåling og sådan sikrer du dit hus mod radon

Hvad er radon? Radon er en radioaktiv gasart, der siver op i nogle huse fra undergrunden. Har du mistanke om høj koncentration i dit hjem, bør du straks få foretaget en måling. Radon er nemlig sundhedsskadelig og i værste fald kræftfremkaldende. Her er alle tipsene til, hvad du kan gøre for at beskytte dig mod radon.

Radon – kort!

Radon er en farveløs, lugtløs og radioaktiv gasart, der findes overalt i jorden, og som stiger op fra undergrunden afhængig af mængden af radium i undergrunden.

Ude i naturen er koncentrationen af radon så beskeden, at den ikke påvirker os. Problemer kan opstå, hvis radon siver ind i vores huse og ikke kommer hurtigt nok ud igen.

Det kan for eksempel ske via utætheder i soklen og terrændækket. Sker dette, kan man risikere, at koncentrationen af radon-gassen når et sundhedsskadeligt niveau. I for høje koncentrationer kan radon over tid være kræftfremkaldende. 

Radon kan meget let måles såkaldte dosimetre, som man kan bestille med posten. Derefter man har dem liggende et par måneder, hvor de opsamler data. Viser det sig, at koncentrationen af radon overstiger den anbefalede grænseværdi, kan man – afhænging af mængden af radon i huset – gøre et eller flere af følgende tiltag:

  • Tætne gulvkonstruktionen
  • Øge ventilationen i kælderen eller i selve huset
  • Etablere et radonsug

Krav til beskyttelse mod radon i huse

Bor du i et nyere hus fra efter 1995, bør det være tætnet mod radon. I bygningsreglementet er der nemlig fra og med dette årstal krav om radonsikring.

Med tiden kan der dog ske sætninger i fundamentet på et hus. Derfor kan der opstå revner i huse bygget efter 1995, hvilket kan resultere i indsivning af radon. Dette vil ofte forekomme mellem soklen eller en indvendig væg og husets bund mod jorden. 

Den gode nyhed er, at det heldigvis er nemt af lave en måling for radon i hjemmet. 

Sådan laver du en radonmåling

Målingen forgår ved at opsætte et antal små ”målebokse” – såkaldte dosimetre – i et par måneder. Efterfølgende får man dem analyseret på et laboratorium. I en almindelig et-plans villa er det tilstrækkeligt med et par dosimetre.

For mellem 500 og 1.000 kr. kan du i dag få en pakke, der inkluderer to dosimetre, analyse på laboratorium, efterfølgende rapport med angivelse af radonkoncentration samt forslag til foranstaltninger, der bør iværksættes, hvis radonkoncentrationen er for høj.

   
Et dosimeter er en lille boks, der på ingen måde er i vejen, så målingen kan foregå helt diskret og smertefrit.  

Anbefalinger i bygningsreglementet

I bygningsreglementet står der, at der i nyopførte huse ikke må være et radonindhold, der overstiger 100 becquerel pr. kubikmeter luft. Radonmålinger foretages som regel i fyringssæsonen, og målingerne korrigeres efterfølgende på laboratoriet til en værdi for et årsgennemsnit.

Grænseværdier for radon

En radonmåling er den eneste måde at finde ud af, hvor meget radon der er i et hus. Mængden af radon i et hjem måles i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3). 

  • Viser en måling, at koncetrationen er under 100 Bq/m3 i dit hus, så er der som regel ingen grund til at foretage sig yderligere.
  • Er resultatet mellem 100 og 200 Bq/m3 kan der være grund til at foretage nogle lettere foranstaltninger.
  • Viser målingen en koncentration over 200 Bq/m3, så skal der tages skridt til at reducere mængden af radon og efterfølgende måle effekten af disse tiltag. 

Sikring mod radon i hus med kælder

Det mest effektive tiltag for at mindske mængden af radon i boligen er at tætne gulvkonstruktionen, så radon ikke kan sive ind gennem små sprækker. Det kan dog være en både svær og dyr opgave i eksisterende huse.

Nemmest er det, hvis du har kælder under huset, mens det er en større udfordring i huse uden kælder. Har du kælder under huset, kan du tjekke kældergulv og -vægge for revner og utætheder, som derpå kan tætnes. Gå også rørgennemføringer efter og sørg for, at der
også er helt tæt rundt om dem.

 

En soldrevet ventilator kan være effektiv til at fjerne radon fra fx. en kælder. Sørg for at få en fagmand til at hjælpe med at vælge den rette ventilation.

 

Sikring mod radon i hus uden kælder

Har du ikke kælder, så er det vanskeligt at komme til at tætne mod terrænet. Skal forholdsreglerne være ultraeffektive, så er det allerbedst at lægge nyt gulv i hele huset.

Indtrængningen kan dog reduceres ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden. I eksisterende boliger kan det være svært, for det kræver, at gulvbelægningen fjernes, så man kan komme til at tætne revnerne i betonkonstruktionen neden under gulvet. En anden mulighed er at øge ventilationen i huset.

Øg ventilationen i huset

Det kan også være en god idé at se på muligheder for øget ventilation. Udskiftning af indeluften er nemlig et effektivt middel til at fjerne radon. Her er det dog vigtigt, at ventilationen bliver dimensioneret rigtigt, så der ikke skabes for meget undertryk, der kan resultere i at radonholdigt luft suges ind i boligen.

Har du kælder eller krybekælder, er det også oplagt at etablere ventilation her. Bliver det gjort korrekt, så er det et effektivt værn mod at få radon op i husets beboelsesrum. Men sørg for at få ventilationen dimensioneret rigtigt, så der ikke opstår andre problemer.

Naturlig og mekanisk ventilation

Hvis man har naturlig ventilation – altså udeluftventiler i ydervæggene – kan antallet af disse øges, så luftskiftet bliver større, og radonkoncentrationen bliver mindre. Hvis man har et mekanisk ventilationsanlæg, kan det justeres til et højere luftskifte, samtidig med at undertrykket i huset reduceres. I grelle tilfælde kan der etableres et radonsug under huset.

Etablér radonsug under huset

Et egentligt radonsug under huset er en meget effektiv løsning, som kan være nødvendig ved meget store koncentrationer, men det er ofte også en dyr løsning.  

Viser en radonmåling, at der er behov for at etablere ventilation eller egentligt radonsug, så er det vigtigt at pointere, at det ikke er almindeligt gør det selv-arbejde. Både sug og ventilation skal tilpasses forholdene i dit hus, så de ikke forårsager andre og måske større skader. 

Nemt at måle radon selv

Prisen for måling med 2-3 bokse ligger på mellem 500 og 1.000 kr. Selve målingen er uproblematisk. Man modtager boksene med posten og stiller dem i de valgte rum. Den anbefalede måleperiode er 2 måneder. Derefter sendes boksene retur i en kuvert, og efter nogle dage kommer svaret.

Problemer i nye huse

Siden 1998 har bygningsreglementet krævet, at enfamilieshuse skulle bygges, så de er lufttætte mod undergrunden, og siden 2010 har kravet været, at nybyggeri ikke må have en radonkoncentration, der overstiger 100 Bq/m3.

Boligfonden Kuben fik i 2011 foretaget en undersøgelse af 16 nybyggede huse, og den viste, at der i halvdelen af tilfældene var for høje værdier for radon, hvilket skyldtes forkert udførelse. Byggebranchen har dog gjort en del ud af at uddanne sine medlemmer siden.

Kilder: Bolius/Realdania, Dansk Radon Analyse, Radon Danmark, SolarVenti

Mest læste artikler