Derfor kommer der flere storke i år

2020 kan blive det bedste år i et kvart århundrede for den hvide stork i Danmark. En eksplosion i antallet af storkepar i Holland og Tyskland har sendt rekordstore antal mod nord til Danmark, hvor storkene leder efter egnede lokaliteter med føde til en hel sommer.

For den hvide stork er den dansk-tyske grænse på ingen måde lukket dette forår. Trafikken af storke i luftrummet over grænselandet er de seneste uger vokset markant.

I år er der udsigt til hele fem jyske storkepar, mens Sjælland kan mønstre to par, så storken ender med at få et rekordår af historiske dimensioner i Danmark. Ikke siden 1993 har Danmark huset så mange storke, som det er tilfældet i disse uger.

– I Holland er bestanden af hvide storke de senere år steget til omkring 1.500 par, mens de nordtyske delstater Niedersachsen og Slesvig-Holsten oplever en tilsvarende voldsom vækst i bestanden. Det betyder, at de bedste ynglelokaliteter umiddelbart syd for Danmark er ved at være optaget, så overskuddet af storke herfra nu må søge længere nordpå. Derfor har vi oplevet et ekstraordinært rykind af storke dette forår, siger Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) storkeekspert, Hans Skov, der i mere end fire årtier nøje har fulgt udviklingen i den danske storkebestand, i en pressemeddelelse.

At vi i disse år får besøg af flere og flere storke, som er klar til at etablere sig på de hundredvis af reder, som er sat op, burde animere os til at gøre en ekstra indsats for at skabe et mere storkevenligt landskab, hvor parrene kan brødføde sig selv hele sommeren, mener Hans Skov.

Danmark er et fattigt storkeland

Efter år 2000 husede Danmark ganske få par storke og enkelte tilløb til etablering af ynglepar.

I 2008 sluttede en epoke med ynglende danske storke i en ubrudt tidslinje. Da havde storken ynglet i Danmark uafbrudt siden 1400-tallet i en bestand, der toppede midt i 1800-tallet med op imod 10.000 ynglepar.

DOF’s storkeekspert påpeger, at den hvide stork stortrives umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse, uden at det er nødvendigt at fodre parrene på vejen mod flyvedygtige unger.

– Forklaringen på de mange storke og den store frugtbarhed syd for det danske landskab er enkel. Landbruget syd for Danmark bliver drevet ekstensivt og storkevenligt med vedvarende græsarealer, høslæt og kreaturer i det fri. Det danske industrilandbrug levner ikke føde nok til storke.

– Storken forsvinder, når det varierede landbrug med husdyrhold bliver afløst af moderne mekaniserede storbrug med monokulturer af vidtstrakte kornmarker, raps og majs, der bliver sprøjtet og gødet intensivt, siger Hans Skov.

Her finder du storkene

  • Storkeparret i Gundsølille ved Roskilde, der har ynglet i området siden 2014, har små unger.

  • Et nyetableret par i Tåstrup er netop flyttet videre til en lokalitet vest for København..

  • Både de erfarne Gundsølille-storke og det nye sjællandske par har rødder i et skånsk storkeprojekt, hvor hvide storke er blevet opdrættet på storkefarme med henblik på udsætning i naturen.

  • Den skånske bestand tæller efterhånden op imod 80 par i naturen, og mange af de skånske storke flyver jævnligt til Danmark.

  • I Smedager ved Tinglev i Sønderjylland er hanstorken død, så hunnen må opgive sæsonen.

  • Til gengæld er der ankommet et par nummer to til Smedager, men her er der tale om unge, urutinerede fugle, som næppe når at yngle med held i år.

  • Et andet sønderjysk storkepar har rede i Eggebæk syd for Tinglev, men her er endnu ikke lagt æg.

  • Nordpå i Jylland har storkepar etableret sig nær Bækmarksbro ved Lemvig og i Enslev vest for Grenå på Djursland.

  • I de fleste tilfælde er det på nuværende tidspunkt umuligt at spå om de enkelte pars muligheder for at få ynglesucces.

  • Hvide storke ruger i 32 dage, før æggene klækker

Mest læste artikler